Categorie: Het Dorpsplatform (Pagina 1 van 2)

Jaarverslag dorpsplatform over 2023

Het dorpsplatform RenkumHeelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in Renkum en Heelsum. 

Werkwijze
Iedereen is welkom bij alle vergaderingen en bij alle buurtwandelingen, en eventuele andere acties. Er is geen vast lidmaatschap meer. De data van vergaderingen en wandelingen worden via de website bekend gemaakt. Verder is het dorpsplatform betrokken bij grote trajecten in Renkum en Heelsum, bijvoorbeeld in 2023 bij de bebouwing van de grond waar vroeger de A.Schweitzerschool stond, evenals bij de scholenstrip (Bram Streeflandweg). De voortgang van trajecten wordt besproken in de vergaderingen.

Buurtwandelingen
De buurtwandelingen zijn de basis van ons werk. Door de wandelingen komen we in gesprek met inwoners in Renkum en Heelsum. Daar horen we waar men zich druk over maakt in een bepaalde wijk. We kiezen de wandelingen op grond van waar wij denken dat het goed zou zijn te wandelen. Zi zijn we dit jaar gaan wandelen:
– Omgeving Mr. van Damweg
– Andere kant van de Bennekomseweg
– Oostelijk van de Doornenkampseweg.
Bij alle wandelingen wordt altijd overhangend groen genoemd als irritant. En verder gaat het ook altijd over parkeren. Soms kan een slimme oplossing van een probleem gevonden worden, wat rechtstreeks met de gemeente niet mogelijk is. Daarom zijn we blij dat iemand van de gemeente meeloopt met de wandelingen.

Vergaderingen
Er zijn in totaal vier vergaderingen gehouden, op 16 januari, 8 mei, 28 augustus en 13 november. De meeste vergaderingen bevatten dezelfde aandachtspunten. Iedereen wordt bijgepraat over ontwikkelingen en bijeenkomsten die er zijn geweest.

Werkgroepen
Werkgroep Parenco:
we hebben een visie gegeven op de voorgestelde omgevingsvergunning

Werkgroep Europaplein: De beweegtuin is er gekomen. Iedereen kan gebruik maken van de apparaten. Er wordt ook flink gebruik van gemaakt. De beweegtuin werd onder grote belangstelling geopend door Olga Commandeur.

Werkgroep Bram Streefland gebied: de scholenstrip aan de Bram Streeflandweg wordt woninggebied. Het dorpsplatform werd vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het volgende inspraakmoment is als er bouwers bekend zijn.

Werkgroep A. Schweitzerschool: De voortgang is idem aan de Bram Streeflandweg. Het wochten is nu op overleg met de projectmanagers.

Herdenkingen: Het dorpsplatform was aanwezig bij twee herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Met de gemeente: 
– deelnam stakeholdersbijeenkomst over wonen
– deelname aan gesprek over inwonersparticipatie en inwonersinitiatieven
– deelname aan gesprekken over ouderenbeleid
– meegewerkt aan de komst van de beweegtuin op het Europaplein.

Met dank aan het enthousiasme van René, Nico, Kees, Cees, IJsbrand, Rien, Jacob en Sjanet, de vaste kern van het dorpsplatform. 

Geïnteresseerd geraakt? Wandel eens mee met een buurtwandeling, loop binnen bij een vergadering,

 

Inloopavond voormalig Albert Schweitzerschool

Na de fusie van de Albert Schweitzerschool en Jac. P. Thijsseschool, krijgt het voormalig schoolgebouw van de Albert Schweitzerschool een andere functie. We houden u graag op de hoogte van de toekomstige plannen en het vervolg. Daarom nodigen we u uit voor de inloopavond op 26 september 2023, vanaf 17.00 tot 19.00 uur in de Albert Schweitzerschool.
Situatie nu en in de toekomst
Op dit moment geeft het gebouw tijdelijk onderdak aan welzijnsorganisaties, zoals Huis van Renkum en Renkum voor Elkaar. Daarnaast maken Oekraïense scholieren, de Rivakids en de muziekharmonie gebruik van de leslokalen. Door de recente brand en de schade die daarbij ontstond, willen we snel van start met de ontwikkeling van het terrein en zijn we begonnen om plannen te maken voor de Goudsbloemstraat 2.
Om de haalbaarheid voor de toekomstige plannen op deze locatie te bepalen zijn er in de tussentijd: ruimtelijke, milieutechnische, natuurlijke en
financiële onderzoeken uitgevoerd. Ook is er gewerkt aan een ontwikkeling die kan rekenen op draagvlak vanuit de omgeving. Hiervoor zijn wij samen met een groep enthousiaste bewoners gestart met het invulling geven aan de ruimtelijke kaders voor het toekomstig gebied. Het dorpsplatform RenkumHeelsum heeft hieraan meegewerkt.
Resultaten klankbordgroep
Op 11 mei 2023 is tijdens de eerste bewonersavond gestart met het participatieproces voor de herontwikkelingslocatie van de Albert Schweitzerschool. Tijdens deze avond zijn de eerste behoeften, wensen en zorgen in beeld gebracht voor de toekomstige ontwikkeling op deze locatie. Om tot een gedragen plan te komen hebben we het participatietraject voortgezet met een selecte groep omwonenden. Deze selecte groep dient als klankbordgroep voor de overige buurtbewoners. De klankbordgroep heeft met deze rol invulling gegeven aan de ruimtelijke kaders voor de toekomstige ontwikkeling op de locatie van de Albert Schweitzerschool. We nodigen u uit om de resultaten te komen bekijken tijdens de inloopavond op 26 september 2023.

Doel inloopavond
Het doel is u te informeren over het resultaat van de toekomstige plannen en u op de hoogte te stellen van het vervolg. Daarbij kunt u denken aan besluitvorming door de gemeenteraad en over de procedure om te komen tot een ontwikkeling. De procedure houdt in dat marktpartijen
(ontwikkelaars) zich kunnen inschrijven om de locatie te gaan ontwikkelen.
Heeft u nog vragen? Bel dan met ons Servicepunt op (026) 33 48 111 of gebruik bovenstaand emailadres. Wij zien u graag daar!
Met vriendelijke groet,
J. (Jaap) van den Langenberg
Projectleider ‘ontwikkellocatie Albert Schweitzerschool’
Gemeente Renkum

Veel bekijks bij de opening van de beweegtuin

Er kwamen op 17 mei veel mensen naar het Europaplein voor de opening van de beweegtuin. En waarschijnlijk hielp het dat Olga Commandeur, bekend van Nederland in beweging op de televisie de opening kwam verrichten, samen met wethouder Marinka Mulder.
Direct begon Olga al dat iedereen mee moest doen met een work out. Nou, dat was nog best lastig. Eerst staan als een oud persoon en daarna de spieren spannen en rechtop staan. Daarna nog stappen, opzij naar voren en opzij en ondertussen met je armen zwaaien. Iedereen deed mee. Wij hopen dat het erg vol wordt bij de toestellen. Het is echt leuk om gewoon tussendoor even wat te bewegen. Hieronder nog wat foto’s.

Belangrijk!! Aan de deelnemers aan de buurtwandeling ‘aan de andere kant van de Bennekomseweg’

Wij als dorpsplatform hebben samen met een aantal buurtbewoners gewandeld tijdens de wandeling ‘aan de andere kant van de Bennekomseweg’. We hebben daarbij aantekeningen gemaakt van de opmerkingen die gemaakt zijn en deze verwerkt in een actielijst. Hierop heeft de gemeente gereageerd. Hierbij de reactie.

 1. De gaten in het wegdek aan de Carel Beukerhof: De Carel Beukerhof is particulierterrein, in bezit van de Vereniging van Eigenaren. De gemeente kan hier dus niets aan doen. Dat geldt ook voor het hekje aan de andere kant van de Carel Beukerhof. Ook dat hoort bij het eigen gebied.
 2. Bij het parkeerterrein naast de voetbalvelden loopt een fietspad. In de bocht waarin het fietspad langs de weg komt, is het zicht slecht op mogelijk verkeer. Het staat op de planning om aangepakt te worden, maar dat kan nog wel even duren.
 3. Bij kapwerkzaamheden in het bos wordt inderdaad rekening gehouden met de dassenburcht. Dat is ook verplicht.
 4. De slecht te lezen straatnaamborden worden in de zomer schoongemaakt.
 5. De Dopheidelaan, die erg hobbelig is geworden door boomwortels onder andere,  wordt opnieuw bestraat, dat staat al ingepland.
 6. Er zijn geen trottoirs richting de rotonde aan de Bennekomseweg/Utrechtseweg, maar daar is ook geen ruimte voor, dus die kunnen er ook niet komen.
 7. Het parkeervak aan de Klein Zwitserlandweg 4, waar stenen en trottoirband van de gemeente ligt: het straatwerk wordt aangepast, alles gaat open voor leidingwerk en kabels.
 8. De hele wijk is een groene wijk. Het verzoek aan de gemeente was om beter te letten op de afscheidingen waarvan de afspraak was om die groen te hebben. De gemeente geeft aan dat niet voor iedere boom een kapvergunning nodig is. Men is vrij om te kappen bij soorten die geen kapvergunning nodig hebben.
 9. Het vele overhangende groen dat wandelaars in de weg staat, is doorgegeven aan de handhavers.
 10. Tenslotte het lastigste punt: er wordt op verschillende wegen te hard gereden. Hierop heeft de afdeling verkeer een mail gestuurd naar het dorpsplatvorm. De tekst is de volgende:

  Wij hebben begrepen dat er n.a.v. de buurtwandeling  opmerkingen zijn gekomen over de snelheid op de Dopheidelaan, Ginkelseweg en Klein Zwitserlandlaan in Heelsum. Wij betreuren het om te horen dat niet alle weggebruikers zich aan de toegestane maximumsnelheid van 30km/h houden. Wij gaan ervan uit dat u  op de hoogte bent dat er in de buurt ten noorden van de Bennekomseweg sinds vorig jaar een 30km/h zone geldt. Dit is gedaan om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten in deze buurt. Hierbij is de weginrichting niet aangepast naar een 30km/h zone. Dit vanwege financiële beperkingen. Dit is hedendaags nog steeds het geval. Pas bij een toekomstige wegreconstructie kan de weginrichting hierop worden aangepast.
  V85
  Binnen de gemeente maken wij gebruik van datamodellen waaruit wij een indicatie krijgen hoe hard er wordt gereden op bepaalde wegen. De V85 is een van deze indicatoren. De V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. De overige 15% worden beschouwd als excessen.
  De V85 laat op de Dopheidelaan en Ginkelseweg een kleine afwijking zien ten opzichte van de maximum toegestane snelheid (30km/h). Om goed in beeld te krijgen wat de werkelijke snelheden zijn en weggebruikers bewust te maken van hun snelheid gaan wij op deze wegen snelheidsdisplays ophangen. Voorlopig laten wij dit op de Klein Zwitserlandlaan achterwege, de V85 ligt hier namelijk onder de maximumsnelheid.
  30km/h stickers
  Verder wil ik u meegeven dat wij binnen de gemeente de beschikking hebben over 30km/h stickers. Deze zouden bewoners van deze buurt kunnen gebruiken als herinnering van de maximumsnelheid. Normaliter worden deze op de vuilcontainers van de bewoners geplakt. Deze stickers mogen niet op gemeentelijke eigendommen geplakt worden. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij dat graag.

  Mocht u nog opmerkingen hebben hierover, dan kunt u die sturen naar info@renkumheelsum.nl

Buurtwandeling bij de Doornenkampseweg op 5 juni vanaf 19.00 uur

Op 5 juni maken we met het dorpsplatform RenkumHeelsum een buurtwandeling bij de Doornenkampseweg. We starten om 19.00 uur op de hoek van de Doornenkampseweg met de Bennekomseweg. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen. We hopen te horen wat goed is in de buurt, wat minder goed is, of wat echt storend is. Er wordt een verslag je en actielijst van gemaakt. Graag tot 5 juni. Hieronder ziet u de route.

Uitnodiging voor wandeling en presentatie landschapsplan park Heidestein

Stichting Buitens van Renkum is al enige tijd samen met bewoners en direct betrokkenen bezig met het zoeken naar verbeteringen voor het huidige park Heidestein. Zij willen met gebruikers van het park en omwonenden over het plan praten. In het conceptplan liggen de hoofdlijnen vast, maar er kan nog van gesproken worden over deelgebieden en uitwerkingen. Samen met u willen zij zorgen voor een goed plan met als resultaat dat na de kinderboerderij ook het park mooi opgeknapt wordt!

De presentatie wordt gekoppeld aan een wandeling door het park, dit doen zij samen met ons, het dorpsplatform. Op een aantal plekken van het park wordt nadere toelichting gegeven.
De wandeling is op zaterdag 4 maart en start om 13.30 uur bij de kinderboerderij. U heeft u niet op te geven om mee te wandelen. 

Na de wandeling volgt er een presentatie van het landschapsplan en kunt u uw reactie hierop geven.
Deze informatiebijeenkomst vindt ook plaats op zaterdag 4 maart van 15.00 uur in Buurth, Bart Crumstraat 18. U hoeft u niet tevoren aan te melden om erbij te zijn. 

« Oudere berichten